The Best Shots - 63alfred
Fremont Troll

Fremont Troll

Mamiya RB67 Pro S
Mamiya Sekor 90mm f3.8
Fuji Velvia 50
1 sec
f13

From Fremont