Nikon F4 - 63alfred
Whitehorse Mountain

Whitehorse Mountain

Whitehorse Mountain
Darrington, WA
Nikon F4
Nikon 300mm f4
Fujifilm Velvia 50