Nikon F4 - 63alfred
Whitehorse Mountain
Darrington, WA
Nikon F4
Nikon 35-70 f2.8
Fujifilm Velvia 100

Whitehorse Mountain
Darrington, WA
Nikon F4
Nikon 35-70 f2.8
Fujifilm Velvia 100