Seattle Downtown Waterfront - 63alfred
Elliott Bay

Elliott Bay

Mamiya RB67
Mamiya Sekor 90mm f3.8
Fuji Velvia 50